Вверх

Дивіденди

Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому Акцію. За Акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Акціонерів Товариства.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення. Таке повідомлення може бути розміщено на власному сайті Товариства або може надсилатися Акціонеру поштою, факсом, електронною поштою відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» або може бути вручено особисто під підпис.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій  після  дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів,  право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Акціонерне    товариство   в   порядку,   встановленому Національною   комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, здійснює  виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо  акціонерам.  Конкретний  спосіб  виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Товариство виплачує дивіденди в порядку встановленому Законом України “Про акціонерні товариства” та Статутом Товариства.

 
 
Powered by Phoca Download